Tjenestevilkår

Prodess AS (heretter kalt “Tjenesteleverandør”) leverer ulike tjenester rettet mot tilretteleggelse av forvaltning, vedlikehold og utleie av feriebolig. Disse kundevilkårene er gjeldende for leieavtalen (heretter kalt Leieavtalen), som er inngått mellom tilbyder av ferieboligen (heretter kalt Tilbyder) og leietaker (heretter kalt Leietaker), og hvor Tjenesteleverandør formidler tjenester relatert til oppholdet.

Oppholdet skjer alltid på følgende nedenstående betingelser, som sammen med beskrivelsen av ferieboligen på Prodess’ nettsider og informasjon mottatt på epost i forbindelse med oppholdet utgjør avtalegrunnlaget (heretter kalt Avtalegrunnlaget) mellom Tilbyder og Leietaker. Tillegg til Avtalegrunnlaget er kun gyldige såfremt det foreligger skriftlig.

1. Innledning

Før oppholdet starter, mottar Leietaker informasjon som inneholder kjørebeskrivelse, samt nøyaktig beskrivelse av hvordan man får tilgang til ferieboligen, inkludert rutiner for nøkkelutlevering. Leietaker er pliktig til å gjøre seg kjent med denne informasjonen før avreise.

2. Leieperiode

Ankomst- og avreisetidspunkt som fremkommer av Avtalegrunnlaget, er til enhver tid gjeldende. Nødvendig ankomstinformasjon, inkludert tilgang til rutiner for nøkkelutlevering, vil normalt kun utleveres dersom oppholdet er fullt betalt og mot fremvisning av Ordrebekreftelse.

3. Ferieboligen

 1. Ferieboligens størrelse er angitt i kvadratmeter og er beregnet ut fra sokkelens utvendige mål, dersom ikke annet er oppgitt.
 2. Antall deltakere i ferieboligen, og dets tilhørende grunn, må til enhver tid kun være bebodd av maksimalt det antallet personer som er angitt i Avtalegrunnlaget. Dette antallet inkluderer også barn, uansett alder. Bebos ferieboligen, eller grunnen, av flere personer enn det som fremgår av Avtalegrunnlaget har Tjenesteleverandør og/eller Tilbyder rett til å oppheve Leieavtalen med øyeblikkelig virkning og uten ytterligere varsel bortvise samtlige beboere uten refusjon av innbetalt leiebeløp.
 3. Tjenesteleverandør formidler hovedsakelig ferieboliger til familier og par. Ungdomsgrupper, med minst 6 personer under 21 år, skal opplyse senest ved leieavtalens inngåelse at det er en ungdomsgruppereise. Dersom dette ikke er opplyst har Tjenesteleverandør eller Tilbyder rett til å avvise en gruppe uten refusjon av leiebeløp.
 4. Telt og campingvogner eller lignende er forbudt på, eller ved, ferieboligen. Tilbyder eller Tjenesteleverandør har rett til å kreve disse fjernet omgående. Dersom Leietaker ikke straks etterkommer en slik anvisning, har Tilbyder og/eller Tjenesteleverandør rett til å oppheve Leieavtalen med øyeblikkelig virkning og uten ytterligere varsel bortvise samtlige beboere uten refusjon av leiebeløp.
 5. Husdyr er ikke tillatt, om ikke annet fremgår av Avtalegrunnlaget. Tilbyder eller Tjenesteleverandør kan dog ikke garantere at det ikke tidligere har oppholdt seg husdyr i huset, eller at huseier ikke selv har husdyr. Tjenesteleverandør påtar seg ikke ansvaret for Leietakers allergiske reaksjoner i ferieboligene.
 6. Leietaker kan – også i områder med mange ferieboliger – uventet bli utsatt for støy fra byggeprosjekter, trafikk eller lignende. Verken Tilbyder eller Tjenesteleverandør kan gjøres ansvarlig for slikt støy.
 7. Hvis Tilbyder stiller en båt til rådighet uten ekstra kostnader, er Leietaker som låntaker ansvarlig for båtens bruk. Leietaker skal påse at lovbestemt utstyr er tilstede ved benyttelse av båten. Avtaler om leie av båt fra tredjepart vedkommer ikke Tjenesteleverandør. Dersom benyttelse av båten krever lovbestemte sjøfartsbevis eller lignende, er Leietaker ansvarlig for at dette beviset medbringes og fremvises ved forespørsel.
  Alle personer som bruker båten, er forpliktet til å benytte tilpassede redningsvester. Leietaker er selv ansvarlig for at alle benytter redningsvester. Tilbyder eller Tjenesteleverandør er ikke forpliktet til å stille redningsvest til rådighet for Leietaker. Leietaker kan derfor ikke gå ut fra at det er redningsvester til alle brukere i ferieboligen. Barn under 16 år kan kun benytte båten under ledsagelse av voksne. Av sikkerhetsmessige årsaker er Leietaker forpliktet til å følge samtlige anvisninger fra Tilbyder eller Tjenesteleverandør vedrørende båtens bruk.Etter hver benyttelse av båten, er leietaker forpliktet til å etterlate båten på en forsvarlig måte. Ved uhell og skader i forbindelse med bruk av båten, kan verken Tilbyder eller Tjenesteleverandør stilles til ansvar.
 8. Dersom ferieboligen inneholder et svømmebasseng, er leietaker av sikkerhetsmessige årsaker forpliktet til å følge enhver anvisning fra Tilbyder eller Tjenesteleverandør vedrørende svømmebassengets bruk. Leietaker er selv ansvarlig for bruken av svømmebassenget. Barn må ikke oppholde seg i bassengområdet uten oppsyn av voksne.

4. Priser og betaling

Alle priser er angitt i NOK (norske kroner), med mindre annet er oppgitt. Bestillingen er bindende, i henhold til nedenstående Kanselleringsbetingelser. Når Leietakers bestilling er registrert, sender Tjenesteleverandør en bekreftelse på leieavtalen og leiebeløpet blir belastet i én eller to rater jfr. nedenfor. Ordrebekreftelse utsendes når hele leiebeløpet er betalt.

Når bestillingen er gjennomført mottar Leietaker ytterligere informasjon på e-post.

1. Ved bestilling 60 dager før leieperiodens start eller tidligere, gjelder følgende:

 1. 1. rate på 50 % av det samlede leiebeløpet forfaller til betaling med en gang, og skal være innbetalt til Tjenesteleverandør senest 7 dager etter at bestillingen er gjennomført.
 2. 2. rate, som utgjør restbetalingen på 50 % av det samlede leiebeløpet, forfaller senest 45 dager før leieperiodens begynnelse og skal senest være innbetalt til Tjenesteleverandør på dette tidspunktet.

2. Ved bestilling senere enn 60 dager før leieperiodens begynnelse gjelder følgende:

 1. Det samlede leiebeløpet forfaller med en gang og skal være innbetalt til Tjenesteleverandør senest 7 dager etter at bestillingen er gjennomført.
 2. Dersom Leieperioden begynner mindre enn 10 dager etter at bestillingen er gjort forfaller leiebeløpet omgående og skal betales gjennom Tjenestetilbyders kortbetalingsløsning. 

Dersom betalingsbetingelsene ikke overholdes, betraktes dette som en misligholdelse, og Tjenesteleverandør er berettiget til å oppheve den inngåtte Leieavtalen uten varsel, men vil varsle Leietaker før opphevingen dersom det er mulig. En oppheving av leieavtalen fritar ikke Leietaker for forpliktelsen til å betale leie og Tjenestetilbyder forbeholder seg retten til å forfølge manglende leieinnbetaling rettslig. Ellers gjelder reglene om kansellering/endring i pkt. 6.

Dersom ikke annet er oppgitt i Avtalegrunnlaget, er leiebeløpet ekskludert forbruk av elektrisitet, olje, gass og oppvarming (herunder eventuelt fyringsved), samt vann.

5. Skatter, valuta og lokale skatter

Ved tilfeller av prisstigning, skatteøkning, avgifter og valutakursendring, er Tjenesteleverandør berettiget til å øke leiebeløpet i henhold til ovennevnte tilfeller, mot tydelig dokumentasjon.

Dersom valutaen i det landet ferieboligen ligger i, eller valutaen der ferieboligen avregnes av Tjenesteleverandør, endres i forhold til valutaen lagt til grunn i bestillingen, kan leiebeløpet etter Leieavtalens inngåelse og før leieperiodens start, økes med den samme prosentandelen som den anvendte valutaen har steget med siden bestillingen ble bekreftet. Dette forholdet gir ikke Leietaker rett til å annullere Leieavtalen.

6. Kansellering og endringer

Kansellering eller endring av en bestilling kan kun skje ved at Leietaker selv utfører dette ved å gå inn på sin profil på www.prodess.no, og er først gjeldende når Tjenesteleverandør har registrert dette i sitt system.

6.1 Kansellering

Følgende vilkår gjelder ved kansellering:

 1. Leietaker kan fritt kansellere en bestilling innenfor 24 timer etter at bestillingen er gjennomført, forutsatt at det er minst 14 dager før ankomstdato, som oppgitt i Avtalevilkårene. Senere enn 24 timer etter at bestillingen er gjennomført og dersom det er mindre enn 14 dager til avreise er bestillingen bindende.
 2. Kansellerer Leietaker innen 60 døgn før ankomstdato, påløper et gebyr tilsvarende 20% av det samlede leiebeløp, minimum 500,- NOK.
 3. Kansellerer Leietaker mindre enn 60 døgn før ankomstdato, påløper et gebyr tilsvarende 100% av det samlede leiebeløp.

Dersomferieboligen gjenutleies til andre til fullpris, vil gebyrene over i 6.b. og 6.c. bli redusert tilsvarende 25% av det samlede leiebeløpet, minimum NOK 1.000,-.

6.1 Endring

Alle endringer gjøres av Leietaker selv på sin profil på prodess.no og bare unntaksvis skal Tjenestetilbyder kontaktes på post@prodess.no. Alle endringer må godkjennes av Tjenesteleverandør og/eller Tilbyder før de trer i kraft. Forøvrig gjelder kanselleringsbetingelsene:

 1. Ved endret endret ankomst og/eller avreisedato påløper et gebyr på NOK 500,-.
 2. Dersom Leietaker ønsker å endre navn på bestillingen, dvs. at en annen person reiser i hans sted, i samme tidsrom og til samme pris, påløper et gebyr på NOK 1000,-. Meddelelse om dette skal skje skriftlig til Tjenesteleverandør.

7. Energi, internett og telefonavregning

7.1 Energi

I de ferieboligene der energiforbruk ikke er inkludert i leieprisen (se beskrivelsen av ferieboligen), og det ikke er noen myntautomat, tilkommer en kostnad for energiforbruk. Avregning/pris og betalingsmåte for strøm fremgår av Avtalegrunnlaget.

7.2 Internett

Dersom internettilgang fremgår av Avtalevilkårene og ikke annet er oppgitt, er internettilgang inkludert i leieprisen.

7.3 Telefon

Benyttelse av eventuell telefon gjøres opp ved avreise. Beløpet avregnes sammen med energiforbruket.

8. Depositum

I noen tilfeller er Leieavtalens gjennomføring betinget av betaling av et depositum. Depositum betales inn  enten sammen med Leiebeløpet eller ved nøkkelutlevering. Depositumet skal dekke energiforbruk, samt eventuelle skader på huset eller manglende eller mangelfull sluttrengjøring. Størrelsen på depositumet er blant annet avhengig av husets størrelse og utstyr. Størrelsen på depositumet fremgår av Avtalegrunnlaget.

Avregning av depositum skjer senest 3 uker etter avreisen fra ferieboligen, når omkostninger for energiforbruk og forbruk av telefon er trukket fra. Eventuelle skader og manglende sluttrengjøring tillagt et bearbeidingsgebyr, blir fratrukket før tilbakebetaling.

Skulle verdien av ovenstående motregning overstige depositumsbeløpet, vil det overstigende beløpet bli fakturert Leietakers regning.

9. Sluttrengjøring

Leietaker er forpliktet til å etterlate ferieboligen rengjort og ryddet. Leietaker må være spesielt oppmerksom på rengjøring av kjøleskap, fryser, komfyr, ovn, grill og sanitære installasjoner. Etterlat alltid ferieboligen i samme stand som man selv ønsker å overta det.

Sluttrengjøring kan normalt bestilles mot betaling fra Tjenesteleverandør eller Tilbyder. Det er ikke tillatt å la en tredjepart utføre rengjøringen. En bestilt rengjøring fritar ikke Leietaker for forpliktelsen til å ordne oppvask, tømme kjøleskap, samt foreta opprydning i og omkring ferieboligen før avreise.

Omkostninger ved manglende eller mangelfull sluttrengjøring/ rydding blir belastet Leietaker.

10. Skader

Leietaker skal behandle leieobjektet forsvarlig og levere det i samme stand som ved overtakelsen, med unntakelse av alminnelig forringelse som følge av slitasje og aldring. Leietaker er ved ankomst til ferieboligen forpliktet til å se over ferieboligen og undersøke eventuelle mangler, skader eller manglende rengjøring. Mangler, skader eller manglende rengjøring skal umiddelbart meddeles Tjenestetilbyder på post@prodess.no. Dersom

Leietaker er ansvarlig overfor Tilbyder for de skader på ferieboligen og/eller dets inventar som oppstår i løpet av leieperioden, og som forvoldes av Leietaker selv, eller av andre som er gitt adgang til ferieboligen av Leietaker. Skader på ferieboligen og dets inventar som oppstår i løpet av leieperioden, skal umiddelbart meddeles til Tjenesteleverandør, Tilbyder, eller ferieboligens representant. Dette gjelder også skader som Leietaker mener han er uforskyldt i, som for eksempel en defekt kran, vannlekkasje, el.l. Dersom Leietaker oppdager en akutt vannlekkasje, skal Leietaker umiddelbart kontakte Tjenesteleverandør, Tilbyder, ferieboligens representant på oppgitt telefonnummer til Leietaker for kontakt. I slike akutte tilfeller er melding på epost ikke tilstrekkelig.

Reklamasjon som følge av skader oppstått i leieperioden vil, såfremt mangelen er anmeldt eller kan erkjennes ved sedvanlig aktpågivenhet, bli gjort gjeldende innen 3 uker fra leieperiodens avslutning med mindre Leietaker har opptrådt svikaktig. Tilbyder og/eller Tjenesteleverandør foretar etter hvert leietakerskifte en leietakerskiftekontroll der mangler og skader på ferieboligen og/eller dens inventar, så vel som manglende eller mangelfull sluttrengjøring, rapporteres.

11. Mangler, reklamasjon og utbedring

Dersom Leietaker ved overtakelse av ferieboligen konstaterer mangelfull rengjøring, skader eller mangler ved ferieboligen, er det Leietakers ansvar å reklamere umiddelbart. Reklamasjoner vedrørende rengjøringen skal fremstilles umiddelbart. Reklamasjoner på skader eller mangler skal fremstilles så fort som mulig og senest 72 timer fra leieperiodens start eller etter konstatering av en mangel eller skade. Reklamasjoner skal rettes til Tjenesteleverandør på post@prodess.no.

Leietaker er forpliktet til å bidra til å unngå forverring av skader, mangler og feil, samt medvirke til å holde tapet så lite som mulig for Tilbyder og Tjenesteleverandør.

Leietaker er i tilfelle av reklamasjon forpliktet til å gi Tjenesteleverandør en rimelig tidsfrist for å rette eller utbedre eventuelle mangler eller skader. Avreise fra ferieboligen før leieperiodens utløp, uten forhåndsavtale med Tjenesteleverandør, skjer på Leietakers regning og risiko.

Leietaker risikerer da å ikke kunne oppheve Leieavtalen, eller ha krav på erstatning eller prisavslag. Dette skyldes at Leietaker selv har umuliggjort avhjelping eller utbedring av den eventuelle skaden, eller en eventuell overflytting til en annen feriebolig.

I forbindelse med en reklamasjon, og etter Tjenesteleverandørs beslutning, forbeholder Tjenesteleverandør seg retten til å avhjelpe ved å overflytte Leietaker til en annen feriebolig av tilsvarende pris og kvalitet. Dersom den fremsatte reklamasjonen etter Leietakers mening ikke har blitt tilfredsstillende løst i løpet av leieperioden, skal den etterfølgende behandling fremstilles skriftlig til post@prodess.no senest 14 dager etter leieperiodens opphør.

Tjenesteleverandør vil alltid forsøke å imøtekomme spesielle ønsker om for eksempel boligens plassering m.m., men kan ikke garantere at disse ønskene blir innfridd. Et eventuelt erstatningsansvar omfatter kun direkte økonomisk skade. For indirekte skade (følgeskade), eller skade av ikke-økonomisk art (ideell skade) kan ikke Tjenesteleverandør eller Tilbyder stilles til ansvar.

12. Tjenesteleverandør som formidler

Tjenesteleverandør er ikke eier av ferieboligene, men formidler kun utleie. Tjenesteleverandørs ansvar og forpliktelser påhviler derfor kun Tilbyder.

Dersom en leieavtale mot formodning ikke lar seg gjennomføre av årsaker som er utenfor Tjenesteleverandørs innflytelse, for eksempel som følge av tvangsauksjon, misligholdelse fra Tilbyders side eller lignende, er Tjenesteleverandør berettiget til å annullere Leieavtalen med øyeblikkelig tilbakebetaling av det leiebeløpet som allerede er innbetalt. Tjenesteleverandør er alternativt og etter eget valg berettiget til å tilby Leietaker et annet tilsvarende ferieboligen i samme område til samme pris dersom det er mulig.

13. Verneting

Verneting viser til den rettskrets der ferieboligen ligger, og respektive lands lovgivning er gjeldende.

14. Spesielle hendelser

Dersom Leieavtalens gjennomføring, som følge av omstendigheter/force majeure (for eksempel krig, natur- og forurensningskatastrofer, tørke, andre spesielle værforhold, epidemier, grensesperringer, trafikkforhold, stansing av valutahandel, streik, lockout og lignende force majeure) som ikke kunne forutsees ved Leieavtalens inngåelse, ikke er mulig eller vanskeliggjøres i vesentlig grad, er Tjenesteleverandør og Tilbyder berettiget til å annullere Leieavtalen da verken Tilbyder eller Tjenesteleverandør kan stilles ansvarlig for ovennevnte tilfeller. Tjenesteleverandør er ved force majeure berettiget til å få dekket samtlige avholdte omkostninger, herunder bestillingsomkostninger som er forbundet med Leieavtalens opphør.

Tilbyder eller Tjenesteleverandør kan ikke gjøres ansvarlig i tilfeller av skadedyr på ferieboligen eller grunnen, samt tilfeller av tyveri, beskadigelse eller lignende som vedrører Leietakers eiendom.

15. Øvrige opplysninger

Dersom Leietaker inngår en spesialtilpasset, skriftlig avtale med Tjenesteleverandør, som på et eller flere områder fraviker fra de normale leiebetingelsene, settes ikke Tjenesteleverandørs øvrige leiebetingelser ut i kraft.

Tilbyder er ansvarlig for alle bilder og feil i teksten på ferieboligens annonse på internett. Tjenesteleverandør tar forbehold om riktigheten av denne informasjonen, men har etter beste evne forsøkt å sikre at opplysningene i annonsene er så korrekt som mulig. Da det er snakk om privateid feriebolig, kan det forekomme endringer i forhold til de opplysningene som er angitt. Tjenesteleverandør er ikke ansvarlig for slike endringer.

Kommersielt bruk av enhver karakter, herunder helt eller delvis ettertrykk av denne katalogen, forbys i samsvar med gjeldende lovgivning.

Det anbefales i tillegg å lese til enhver tid gjeldende informasjon på Tjenesteleverandørs hjemmeside etter bestillingen, som er en del av Avtalegrunnlaget.

Dersom Tilbyder av ferieboligen er Leietakers egen arbeidsgiver, kan det finnes spesielle regler som avviker fra vilkårene i denne avtalen. Leietaker er pliktig til å gjøre seg kjent med disse vilkårene.